ČLÁNOK / Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre internetový obchod www.planeta-zdravia.sk

1. Všeobecné ustanovenia:

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.planeta-zdravia.sk . Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a spresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Poskytovateľom služieb internetového obchodu www.planeta-zdravia.sk je Ing. Ľubica Melnikov, so sídlom Žihárec 700, 925 83 Žihárec, ( predávajúci, dodávateľ)

IČO: 40 564 193 ,

IČO DPH: SK1030089907,

zapísané na Obvodnom úrade v Galante,  pod č. ŽO-2003/01314-2  a  č. OŽP-B/2007/06633-2(-3-4) .

Bankové spojenie:

BIC: POBNSKBA

IBAN: SK2265 0000 0000 0010155567

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01  Trnava 1 . Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, Veľkoblahovská 1067/30, 9201 Dunajská Streda

Dodávateľ je platcom DPH.

Kupujúcim (spotrebiteľom) sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou probiotických výživových a kozmetických produktov vstúpila do obchodného vzťahu s dodávateľom.

Tovarom sa rozumejú produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.planeta-zdravia.sk

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

2. Informácie o tovare a cene:

Cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH).

3. Spôsob objednávania

Pri nakupovaní v internetovom obchode www.planeta-zdravia.sk nie je povinná registrácia kupujúceho. Kupujúci si môže objednať ktorýkoľvek tovar, ktorý sa nachádza v ponuke internetového obchodu www.planeta-zdravia.sk. Produkt si môže objednať kliknutím na možnosť "KÚPIŤ" pri konkrétnom danom produkte. Týmto vložil do svojho "nákupného košíka" prvú položku a na nasledujúcej obrazovke si môže vo svojom NÁKUPNOM KOŠÍKU kontrolovať druh vybraného tovaru, zadávať resp. meniť množstvo – počet kusov vybraného tovaru, pridať alebo odobrať výrobok alebo službu z nákupného košíka, ďalej pokračovať vo výbere alebo prejsť k vyplneniu objednávky a jej odoslaniu.

V objednávke je potrebné vyplniť nasledujúce údaje: meno a priezvisko, ulicu a popisné číslo, mesto, PSČ, v prípade objednávok z krajiny inej ako Slovenská republika, je nutné uviesť krajinu dodania, telefónne číslo, e-mail, a spôsob platby (dobierkou – v hotovosti pri prebratí tovaru, alebo na účet – platba vopred pred prevzatím tovaru).

V prípade, že ide o objednávku právnickej osoby resp. firmy, je potrebné vyplniť aj IČO, DIČ a IČ DPH.

Po prijatí objednávky bude kupujúcemu doručená potvrdzujúca emailová správa na e mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári.

Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu www.planeta-zdravia.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním svojej objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito uvedenými obchodnými podmienkami a plne s nimi súhlasí.

4. Uzatvorenie kúpnej zmluvy:

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho a jej prijatím na strane predávajúceho.

Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzatvorením kúpnej zmluvy. Pri tovare na stránke www.planeta-zdravia.sk predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť. V prípade, že dôjde k situácii, keď nebude možnosť tovar z akéhokoľvek dôvodu dodať, bude predávajúci bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto suma prevedená späť na jeho účet, k uzatvoreniu kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku je možné zrušiť najneskôr do 24 hodín od prijatia potvrdzovacieho e-mailu. V prípade, že nebude objednávka zrušená a bude vyexpedovaná, bude od kupujúceho požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru.

Objednávky prijímame aj počas víkendov a sviatkov. Expedícia týchto objednávok bude realizovaná počas nasledujúcich pracovných dní.

5. Povinnosti predávajúceho:

Predávajúci sa zaväzuje dodať:

a)  druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, okrem zjavných a jednoznačných omylov a v prípade nutnosti výraznej zmeny ceny tovaru.

b)  tovar vhodne zabalený tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo znehodnoteniu počas prepravy.

Predávajúci nezodpovedá za:

a)  oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou,

b) oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa,

c)  za poškodenie zásielky zavinené poštou,

d) výber tovaru kupujúcim – ak po prevzatí zásielky kupujúci zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

6. Povinnosti kupujúceho:

Za povinnosti kupujúceho sa považuje:

a) objednaný tovar prevziať od poštového doručovateľa alebo na pošte po doručení oznámenia o uložení zásielky do 18 kalendárnych dní od dňa doručenia oznámenia (v prípade nedoručenia oznámenia bude kupujúci osobne žiadať zásielku na svoje meno na prislúchajúcej pošte po 7 kalendárnych dňoch od dňa odoslania objednaného tovaru – odoslanie bude potvrdené zaslaním emailovej správy na Vami udanú emailovú adresu),

b) zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

7. Dodacia lehota a prepravné podmienky:

Objednávky vybavujeme do 3 pracovných dní. Objednávky zadané počas víkendov a sviatkov budú expedované počas nasledujúcich pracovných dní.

Dodacia lehota objednaného tovaru je:

- 4-7 pracovných dní od prijatia záväznej objednávky v prípade dobierky, pokiaľ je tovar skladom,

- 4-7 pracovných dní od prijatia platby na účet, pokiaľ je tovar skladom

- resp. v závislosti od dostupnosti objednaného tovaru

V prípade, že objednaný tovar na www.planeta-zdravia.sk  nie je dostupný skladom a Predávajúci daný tovar skladom v čase zadania objednávky nemá, upovedomí čo najskôr kupujúceho a dohodne sa s ním na ďalšom postupe, ktorými môže byť storno objednávky alebo potvrdenie objednávky s dlhšou dobou dodania.

Zasielanie tovaru je realizované:

Slovenská pošta resp. Kuriérska služba Slovenskej pošty - k cene tovaru je účtovaný poplatok za poštovné a balné, ktoré je závislé od spôsobu platby a spôsobe dodania.

  1. Pri platbe na dobierku s doručením na poštu: poštovné : 3,- eur
  2. Pri platbe na dobierku s doručením na adresu: poštovné: 5,- eur
  3. Pri platbe na účet vopred s doručením na poštu: poštovné: 2,- eur
  4. Pri platbe na účet vopred s dručením na adresu: poštovné: 4,- eur

 Pri preberaní zásielky (balíka) na pošte alebo od kuriéra,  je nutné tento pred prevzatím riadne skontrolovať či nedošlo k jeho poškodeniu. V prípade poškodenia odporúčame zásielku neprevziať a následne nás o tejto skutočnosti informovať emailom na adresu: info@planeta-zdarvia.sk.  Pri prevzatí poškodenej zásielky, nie je možné uplatniť reklamáciu  na prepravou poškodený tovar.

 

8. Platobné podmienky a ceny:

Tovar je možné v plnej výške uhradiť vopred bankovým prevodom na číslo účtu predávajúceho, pri dodaní tovaru na dobierku prepravnej spoločnosti. Kupujúci je povinný uhradiť objednávku pri platbe vopred do 5 pracovných dní, inak bude objednávka zrušená.

Predajný doklad/faktúra o predaji tovaru je kupujúcemu odovzdaný pri prevzatí tovaru ( v balíku)  alebo zaslaný vopred elektronickou poštou.

Faktúra priložená v každej zásielke s objednaným tovarom (daňový doklad), slúži zároveň ako dodací a záručný list. Fakturovaný bude objednaný tovar a poštovné.

Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode www.planeta-zdravia.sk. V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.

Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy:

Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že predávajúci nesplní zmluvné podmienky dodania.

Pokiaľ je kúpna zmluva uzavretá pomocou komunikačných prostriedkov na diaľku (v internetovom obchode), má kupujúci v súlade s § 12 odsek 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji možnosť odstúpiť od zmluvy do 7 pracovný dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby bez uvedenia dôvodu, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10.

V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.

Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť až do okamihu odovzdania tovaru, a to v prípade nedostupnosti  tovaru, neuhradenia objednávky v lehote 7 dní alebo výraznej zmeny ceny tovaru. Ďalším dôvodom pre odstúpenie môže byť neprevzatie tovaru kupujúcim bez udania vážneho dôvodu alebo bez zjavnej snahy o dohodu náhradného termínu doručenia. Pred odstúpením je predávajúci vždy povinný kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

Toto ustanovenie neplatí v prípade opakovaného neprevzatia tovaru kupujúcim bez udania vážneho dôvodu alebo bez zjavnej snahy o dohodu náhradného termínu doručenia. V tomto prípade budú kupujúcemu doúčtované náklady spojené s opätovným odoslaním zásielky.

Kupujúci môže od zmluvy odstúpiť tak, že túto skutočnosť oznámi predávajúcemu elektronicky na e-mailovú adresu info@planeta-zdravia.sk.

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom a nepoužitom balení, v predajaschopnom stave. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru. Prepravné náklady na dodanie tovaru sa nevracajú.

10. Záručné podmienky a reklamácia:

Kupujúci týmto berie na vedomie, že je povinný skontrolovať tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pri preberaní zásielky (balíka) na pošte, vyžadujeme pred prevzatím tovar riadne skontrolovať a zistiť, či nedošlo k jeho poškodeniu. V prípade jeho poškodenia odporúčame zásielku neprevziať a následne nás o tejto skutočnosti informovať emailom. V opačnom prípade, pri prevzatí poškodenej zásielky, nebude reklamácia na prepravou poškodený tovar uznaná.

Ďalej je kupujúci povinný si prekontrolovať tovar bezprostredne po jeho prevzatí či je v súlade s jeho objednávkou. Ak tovar nie je v súlade s objednávkou je kupujúci povinný o tom bezodkladne oboznámiť predávajúceho.

Záručná doba na tovar je viditeľne vyznačená na obale každého produktu. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho. Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. V prípade ak sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci a to do 30 dní od obdržania produktu. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý. Reklamácia bude vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru kupujúcim.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho. Rovnako nie je predávajúci zodpovedný za poškodenie tovaru spôsobené prepravcom.

Pri predaji tovaru kupujúcim predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Musí byť bez chýb a musí zodpovedať všeobecne platným normám. Ak kupujúci objaví na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale vadou samotného tovaru, má právo na reklamáciu tovaru. Kupujúci môže oznámiť oprávnenú reklamáciu jednou z nasledujúcich možností:

a) na e-mailovú adresu predávajúceho info@planeta-zdravia.sk

b) poštou na adresu predávajúceho Ing. Ľubica Melnikov, 925 83 Žihárec 700

Pri nedodržaní lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo na výmenu tovaru, ak je dostupný, alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu nákladov spojených s reklamáciou. V prípade neoprávnenej reklamácie je predávajúci povinný vydať písomné odôvodnenie tohto zamietnutia a zároveň kupujúci nemá nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predávajúci nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane.

Záručná doba je vždy uvedená na obale tovaru.

Chyby:

a) odstrániteľné: za odstrániteľné sa považujú také chyby tovaru, ktorých odstránením neutrpia vzhľad, funkcie a akosť tovaru.

b) neodstrániteľné: záručná doba (expiračná doba) je uvedená pri každom tovare v jeho popise.

11. Ochrana osobných údajov:

Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho, t.j. pre účely splnenia predmetného obchodného prípadu a tieto osobné údaje budú poskytnuté len prepravcovi, ktorým je pošta resp. kuriér/kuriérska spoločnosť.

Predávajúci tieto informácie neposkytne tretím osobám, ani iným subjektom s výnimkou prepravných spoločností, za účelom doručenia zásielok od Ing. Ľubica Melnikov,  teda na plnenie zmluvy. Medzi tieto osobné údaje patria osobné údaje poskytnuté pri nákupe, ktorými sú meno a priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, doručovacia adresa, telefónne číslo.

12. Záverečné ustanovenia:

Tieto Podmienky platia pre konkrétne kúpne zmluvy, v znení uvedenom na stránke v deň odoslania objednávky kupujúcim. Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 23.02.2017 . Ing. Ľubica Melnikov  si vyhradzuje právo tieto Všeobecné obchodné podmienky zmeniť.

KONTAKT

0918 986 932

info@planeta-zdravia.sk

Adresa:

Mostová 17, budova AMFORAS – vchod
z pravej strany
92701 Šaľa

Obchodné meno: Ing. Ľubica Melnikov
Sídlo: 925 83 Žihárec 700
IČO: 40 56 41 93
DIČ: 1030089907
IČ DPH: SK1030089907
zapísané na Obvodnom úrade v Galante,
pod č. ŽO-2003/01314-2
a č. OŽP-B/2007/06633-2(-3-4)

Orgány dozoru:
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A,
950 50 Nitra 1

TU MI MÔŽETE NAPÍSAŤ

Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Captcha
Ľubica Melnikov
Ľubica Melnikov