ČLÁNOK / Prečo je rakovina nevyliečiteľná?

Rakovina – všeobecne používaný laický výraz pre zhubné nádorové ochorenie, ktoré je definované ako ťažké ( nevyliečiteľné ), so smrteľným koncom. Mnoho ľudí vníma rakovinu ako najťažšie ochorenie, neuvedomujúc si, že je veľa ochorení definovaných  ako ťažkých ( chronických, nevyliečiteľných). Napr.: cukrovka, Crohnova choroba, ulcerózna kolitída, reumatoidná artritída, ťažké ochorenia ľadvín ( končiace dialýzou)...  Sú to ochorenia sprevádzané značným obmedzením života a často sprevádzané bolesťami. Rozdiel medzi nimi a rakovinou je v tom, že ak sa neodstráni príčina rakoviny, tak rýchlo prichádza smrť.

Keďže medicína nehľadá a neodstraňuje príčiny žiadneho ochorenia ( zameriava sa na odstránenie prejavov  - symptómov ), je logické, že štatistiky úmrtnosti na toto ochorenie sú alarmujúce:

„V súčasnosti (2003, Národný onkologický register SR) umiera na zhubné nádory v Slovenskej republike štvrtina mužov a pätina žien. Zhubné nádory predstavujú u nás druhú najčastejšiu príčinu smrti, hneď za srdcovocievnymi ochoreniami.“ ( zdroj: Wikipédia ).

Medicína na toto ochorenie nemá liek – nádorové ochorenie je tak agresívne, že chemoterapia alebo rádioterapia nestíha ničiť tieto bunky, navyše nevie zabrániť ani vzniku nových ložísk ( metastáz) na inom mieste tela. Vzhľadom na značné vedľajšie účinky chemoterapie je otázne a diskutabilné, do akej miery táto liečba pomáha chorému.

Prečo toľko chorých na rakovinu, napriek smutným štatistikám a vysokému riziku poškodenia tela, stále podstupuje túto„ terapiu“?

Pri hľadaní odpovede je potrebné pozrieť sa na toto ochorenie z iného pohľadu, ako poskytujú všeobecne dostupné zdroje:

Symbolika nádorovej bunky hovorí: nádorová bunka je bunka, ktorá sa z určitého dôvodu rozhodla prestať sa správať ( fungovať) podľa pravidiel systému ( tela). Rozhodla sa fungovať systémom nových pravidiel, ktoré si určila sama:

 • Vzdor voči základnému pravidlu cyklu života – všetko vznikne, existuje a potom zanikne ( pri živých organizmoch hovoríme: narodí sa a zomrie)  – odmietnutie svojho  prirodzeného zániku ( apoptózy)
 • Agresívne a bezhraničné  šírenie tejto svojej „novej filozofie“
 • Zameranie sa  len a len na svoje potreby a tomu podriadenie svojich  aktivít – prednostné  vychytávanie  všetkých živín z krvi bez ohľadu na potreby celého tela
 • produkcia nových látok, ktoré bezohľadne poškodzujú celý systém – ostatné bunky tela

Zámerne so zvýraznila niektoré slová, aby so poukázala na súvzťažnosť medzi myslením moderného človeka a nádorovou bunkou:

 1. Vzdor voči pravidlám života: typickou črtou modernej doby je nerešpektovanie základných pravidiel života:
 • rovnosť pohlaví : žena a muž môžu mať rovnaké práva, ale nemôžu mať rovnaké funkcie
 • muž je stvorený pre materiálne a finančné bezpečie rodiny, žena je stvorená pre emočné bezpečie rodiny a je zodpovedná za zdravie členov rodiny cez charakter stravy
 • keď človek niečo chce mať, najprv musí dať. O tom hovorí aj múdrosť: „Bez práce nie sú koláče“.  Preto ak chce človek napr. vyšší plat, najpr musí podať vyšší výkon a svoju kvalitu práce vhodne prezentovať . Ak človek prinesie svetu, systému, niečo NOVÉ ( inovatívne) a prospešné, zaslúži si odmenu a je v poriadku, ak takýto tvorivý človek sa má lepšie, ako priemerný človek. Ak človek chce byť rešpektovaný, sám sa musí rešpektovať a musí aj rešpektovať druhých ľudí. Ak človek chce, aby sa k nemu ľudia správali s úctou a milo, on sám sa takto musí správať – ku všetkým, nie iba k niektorým ľuďom.
 • človek sa narodí, je slabý a bezbranný a na starobu je znova slabý a bezbranný – potrebuje starostlivosť. V rozprávke o Troch grošoch je riešenie tohto problému, ale v súčasnosti starí ľudia zomierajú sami v hospicoch. Bola by zaujímavé zistiť, koľkí z nich sa nepostarali o svojho rodiča – lebo Zákon príčiny a dôsledku funguje: „ Postaráš sa o rodiča – aj o teba bude postarané. Čo dáš, to dostaneš“.
 • pre rozvoj morálnych a etických noriem človeka je nevyhnutné vo veku 4 – 8 rokov dieťaťa čítať dieťaťu tradičné rozprávky ( Dobšinského ľudové rozprávky) – u dieťaťa sa  vytvorí prirodzená úcta ku starším, prirodzená ochota nezištne  pomáhať ( tzv. dobrota srdca), poznanie  Zákona rovnováhy  a Zákona príčiny a následku ( základné zákony Života). Rodičia prestali deťom čítať rozprávky - začalo to v 90.-tych rokoch a teraz už na mladej generácii vidno následky tejto chyby.
 1. Šírenie „novej filozofie“:
 • Sloboda prejavu ako základný pilier demokracie sa zneužíva na prezentáciu skrytej agresie  - viď napr. hatering ( nenávistné chovanie) na internetových diskusných fórach – silné presvedčenie o tom, že „ moja pravda je pravdivejšia ako tvoja“ – s cieľom zvíťaziť nie na fyzickej úrovni, ale emočnej úrovni  -  potupiť, zosmiešniť, ponížiť toho, kto má odlišný názor.
 • spôsob komunikácie a prezentácia názorov v politike, komunikácia v parlamente. "Ryba smrdí od hlavy".
 1. Pozornosť zameraná na len a len svoje potreby:
 • konzumný spôsob života - honba za pôžitkami, výhodami - aj za cenu porušenia Zákona rovnováhy ( spotrebiteľské pôžičky na dovolenky, vianočné nákupy)
 • silná orientácia na hmatateľný zisk
 • potreba spoločenskej prestíže - byť lepší, mať sa lepšie ako kolega, sused, súrodenec, ex..
 • Bezohľadné správanie sa vodičov na ceste ( hlavne vo veľkých mestách) , na parkoviskách
 • Neúcta mladších k starším, mužov k ženám  pri cestovaní v hromadných dop.prostriedkoch, pri vstupe do dverí...
 • Chov kráv na mlieko – umelé udržiavanie schopnosti dávať mlieko, ktoré je prirodzene určené teliatkam, nie do mliekární
 1. Produkcia látok, ktoré poškodzujú systém:
 • Problém s odpadom – ako pri výrobe, tak hlavne s odpadom v domácnostiach  - ľudia neseparujú, aj keď už môžu...ani si nevyzdvihnú farebný kontajner napr. na bioodpad... málokto vezme napr. vybité baterky do špeciálneho zberu alebo nepoužité lieky späť do lekárne
 • Znečistené okolie turistických chodníkov..alebo hocikde v prírode, kde vkročí človek
 • abnormálna spotreba hormonálnej antikoncepcie, ktorá skončí cez moč žien v našich vodách, lebo čističky odpadových vôd zvyšky hormónov nedokážu odstrániť. Následok: mutácia niektorých živočíchov a vplyv na hormonálnu sústavu samotného človeka - lebo táto voda sa znova dostáva do našich vodovodov

Človek je neoddeliteľnou súčasťou systému, ktorý sa nazýva Život. Ak chce v tomto systéme zotrvať, musí dodržiavať jeho pravidlá. Uvedený zoznam je len náznakom hlbokého nerešpektovania Pravidiel Života väčšiny ľudí – je to súvis medzi mikrokozmom a makrokozmom:

Ako vonku – tak vnútri. Ako vo vonkajšom svete - tak vo vnútri tela“.

Preto je rakovina nevyliečiteľné ochorenie. Lebo myseľ chorého človeka je „chorá“ – chorý človek sa v niečom veľmi dôležitom odklonil od prirodzenosti: chýba mu úcta ku Stvoreniu, ku Životu, ktorá by mu dala potrebu rešpektovať  pravidlá Života, potrebu rásť v láske, potrebu odpustenia ( hlavne pre seba ), potrebu byť láskavým a milosrdným človekom... potrebu cielene sa zbavovať svojej vnútornej pýchy... aby mohlo dôjsť k rastu pokory...

Práve vysoký stupeň vnútornej ( nevedomej) pýchy je odpoveďou, prečo tak veľa ľudí podstupuje chemoterapiu, aj keď vedia, že štatistiky úspešnosti tejto liečby sú desivé: lebo onkolog.chorý  človek je hlboko presvedčený o svojej výnimočnosti, ktorá má možnosť sa prezentovať práve tým, že ON bude práve tá VÝNIMKA – že prežije chemoterapiu bez ujmy na svojom  zdraví a ,pravdaže, mu chemoterapia pomôže.

Na takéto rozhodnutie má veľký vplyv u chorého jeho  neschopnosť  reálne vnímať realitu. Príčina tejto neschopnosti je porušená energetická rovnováha sleziny. Slezina je úzko spojená s pankreasom – a na fyzickej úrovni práve pankreas hrá kľúčovú úlohu pri schopnosti imunity zničiť nádor. bunky: pankreas produkuje trypsín ( enzým, ktorý rozkladá bielkovinový obal nádorovej bunky) a bez ktorého imunitný systém nič nezmôže s nádorovou bunkou. Energetická porucha pankreasu má veľký vplyv na myslenie a charakter chorého: ovplyvňuje vnútornú pýchu chorého, ktorá sa prejavuje ďalšou typickou črtou: presvedčenie v minulosti, že jemu ( chorému) sa nemôže to stať, že by dostal rakovinu. Ďalší znak o podvedomej viere vo svoju výnimočnosť.

Onkologicky chorý človek nemá prirodzený rešpekt pred zákonmi tejto dimenzie, lebo ich nepozná. A v kombinácii s vnútornou pýchou vzniká u neho  veľmi hlboké presvedčenie, že „čo nepoznám, to neexistuje“. Je to znak povýšenia svojho vedomia nad  Zákony  Prírody. Preto chorý nemá rešpekt pred značne poškodenými regeneračnými mechanizmami svojho tela ( veď inak by nemal rakovinu ), nereálne vníma značne obmedzené limity svojho chorého tela. Jediného, čoho sa bojí, je smrť. Lebo pre jeho EGO je myšlienka, že svet sa bude ďalej točiť aj bez „JEHO VELIČENSTVA“, nepredstaviteľná!

Ďalšou spoločnou črtou onkol. chorých ľudí je motív uzdravenia sa: užiť si ešte života! Tu je znova vidieť súvis medzi správaním sa rak.bunky a myslením chorého. Motívom nie je napraviť chyby, polepšiť sa, naučiť sa starať o seba, skromne sa stravovať, učiť sa vďačnosti a pokore, slúžiť systému tým, že by sa chcel napr. učiť byť milosrdným, odpúšťajúcim... motívom nie je služba systému ( Životu). A opäť je vidieť analógiu – odmietnutie zákona dávania (sa).

Je veľmi málo onkol. chorých ľudí, ktorý ešte majú v sebe aspoň štipku pokory a sú ochotní si priznať, že niečo závažného v živote pokazili. Ešte menej z nich má ochotu a dobrú vôľu to začať naprávať . Práve rakovina poskytuje najviac dôkazov pre potvrdenie pravdivosti čínskej múdrosti:

Neexistujú nevyliečiteľné choroby. Existujú iba nevyliečiteľní ľudia.“ 

Nádorové ochorenie je deštruktívny PROCES, nie iba lokálny zhluk buniek. Pokiaľ sa tento proces v tele nezastaví, ani odstránenie ( zabitie) poslednej nádor. bunky nie je zárukou, že je človek uzdravený. Preto je pri tomto ochorení tak častá recidíva alebo sekundárny onkologický nález.Zastaviť tento proces sa dá iba POKÁNÍM!

 

KONTAKT

Ľubica Melnikov

0911 984 774
0918 986 932

info@planeta-zdravia.sk

Obchodné meno: Ing. Ľubica Melnikov
Sídlo: 925 83 Žihárec 700
IČO: 40 56 41 93
DIČ: 1030089907
IČ DPH: SK1030089907
zapísané na Obvodnom úrade v Galante,
pod č. ŽO-2003/01314-2
a č. OŽP-B/2007/06633-2(-3-4)

Orgány dozoru:
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A,
950 50 Nitra 1

KONZULTÁCIA CEZ E-MAIL

Stručne, prosím, popíšte Váš zdravotný problém a či máte záujem o e-konzultáciu ( 15,- eur) alebo vypracovanie terapie ( 40,- eur). Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Captcha